เงื่อนไขการจองทัวร์

ขั้นตอนการใช้บริการจอง PACKAGE TOUR

 

ขั้นตอนการใช้บริการจอง แพคเกจทัวร์ ที่แสนจะสะดวกสบายสำหรับคุณมีดังนี้ค่ะ

  1. เมื่อท่านตกลงเลือกโรงแรม / แพคเกจทัวร์ตามที่ท่านต้องการได้แล้วให้ท่าน กรอกข้อมูลแพคเกจทัวร์ ที่ต้องการลงในด้านล่างของแต่ละแพ็คเกจทัวร์ ด้านล่างตรงคำว่า สำรองบริการออนไลน์ หลังจากกรอก ข้อมูลสำรองบริการออนไลน์ มาเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ทราเวลไกด์อันดามัน จะทำการโทรศัพท์ติดต่อกลับ ทางอีเมล์ เพื่อยืนยันแพ็คเกจทัวร์ ไปยังท่านโดยเร็วที่สุด หลังจากได้รับการจองทัวร์นั้นๆ แล้ว ซึ่งหลังจากท่านได้รับการยืนยันแล้ว ท่านสามารถชำระมัดจำ ค่าแพ็คเกจทัวร์ ได้ทันที

  2. จองผ่านโปรแกรมไลน์ – LINE  จ่ายเงินด้วยการโอนเข้าธนาคาร ยืนยันการจองผ่านทาง LINE

  3. การจองแพ็คเกจทัวร์ จะมีผลต่อเมื่อมีการโอนเงินมัดจำ 50 % หรือ  100 % ตามจำนวนเงินที่ได้กำหนดไว้

  4. การจองแพ็คเกจจะเรียบร้อย เมื่อท่านได้รับเอกสารทางบริษัท เพื่อเป็นหลักงานได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว และท่านสามารถนำ Hotel Voucher และ / หรือ Tour Voucher เป็นหลักฐาในการเข้าพักโรงแรมดังกล่าว ( โดยที่ท่านไม่ต้องชำระค่าบริการห้องพักที่โรงแรม )

 

การเปลี่ยนแปลงการเดินทาง หรือการบอกยกเลิก

-       การยกเลิกแพ็คเกจทัวร์ใดๆ ในทุกกรณี หลังจากการจองสมบูรณ์แล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียม ท่านละ 1,000 บาท

-       ยกเลิกแพ็คเกจทัวร์ ในทุกกรณี ล่วงหน้า  15 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทคิดค่าบริการ ท่านละ  1,000 บาท

-       ยกเลิกแพ็คเกจทัวร์ ในทุกกรณี 1 - 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัท จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดให้ได้

 

-     ในกรณีที่ท่านไม่สามารถชำระเงิน ตามกำหนดนัดหมาย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และริบเงินมัดจำ

 

หมายเหตุ

-       www.travelguideandaman.com  เป็นเพียงตัวแทนในการจัดนำเที่ยว , จัดหาโรงแรม ที่พัก , อาหาร , พาหนะการเดินทาง เช่น ตั๋วเครื่องบิน , รถ , เรือ , รถไฟ , ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของท่าน บริษัทไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่าย อันเกิดจากการนัดหยุดงาน , ความล่าช้าของพาหนะเดินทาง , อุบัติภัยธรรมชาติ , และอื่น ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว

-       เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลท่องเที่ยว , ภาวะเศรษฐกิจ ฯลฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก , เปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง ,รายละเอียด และราคาตามความเหมาะสมและความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยทางทราเวลไกด์ อันดามัน มิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

-       ในระหว่างการเดินทาง , การท่องเที่ยว , ถ้าท่านมิได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะ หรือถอนตัวออกจาคณะ หรือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะไม่ได้รับความคุ้มครองกรณีเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น

Visitors: 136,661